ไม่สามารถ Login ผ่าน Email Panel ได้
Incident Report for Technology Land Co., Ltd.
Resolved
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
Posted Nov 12, 2019 - 15:45 GMT+07:00
Monitoring
A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted Nov 12, 2019 - 15:43 GMT+07:00
Investigating
ได้รับรายงานลูกค้าไม่สามารถ Login ผ่าน Email Panel ได้
Posted Nov 12, 2019 - 15:42 GMT+07:00
This incident affected: Email Panel.